Algemene Voorwaarden Weet B.V.

 

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 13 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 14 – Betaling
Artikel 15 – Klachtenregeling
Artikel 16 – Geschillen
Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 – Definities

Algemene voorwaarden zijn zelden een pretje om door te lezen. Daarom proberen we je het wat makkelijker te maken met een lijstje van definities, die hieronder staan. Dit zijn de termen die we verderop in de voorwaarden telkens gebruiken.

 1. Bedenktijd: dit is de termijn waarbinnen jij als consument gebruik kan maken van je herroepingsrecht;
 2. Consument: dit ben jij; een natuurlijke persoon die niet vanuit je beroep of bedrijf handelt, en die een overeenkomst op afstand aangaat met ons, de ondernemer.
 3. Dag: kalenderdag (bijvoorbeeld ‘dinsdag 8 maart 2022’);
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten of diensten, waarvan de leverings- of afnameverplichting in de tijd is gespreid (bijvoorbeeld een abonnement op Weet Magazine);
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat jou als consument of ons als ondernemer in staat stelt om informatie op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt (bijvoorbeeld je laptop of mailbox);
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt, en die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht. Dit formulier is helemaal onderaan dit document terug te vinden.
 8. Ondernemer: dit zijn wij, de rechtspersoon Weet B.V., die producten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst via een door ons georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten of diensten (zoals onze webshop), waarbij tot en met het sluiten van die overeenkomst gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 10. Techniek voor communicatie op afstand: webshop of ander middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden: de onderstaande Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

De ondernemer, dat zijn wij, Weet Magazine. Hieronder staan onze formele gegevens. Aanvullende (contact)gegevens kun je vinden op de contactpagina van onze website of het colofon.

Adres

Weet B.V.
Coenecoop 3c7
2741 PG Waddinxveen Nederland

Contactgegevens

T (030) 227-3300
E info@weet-magazine.nl

Overige gegevens

KVK 64580164

BTW-nummer NL855728632B01

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer in te zien zijn, en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Als de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden elektronisch aan de consument ter beschikking worden gesteld op zo’n manier dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar de algemene voorwaarden elektronisch kan worden ingezien en dat zij op verzoek van de consument elektronisch of op een andere manier kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden ook specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Als één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan echter niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 7. de prijs inclusief belastingen;
 8. de eventuele kosten van verzending;
 9. de manier waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 10. de manier van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 11. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 12. of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja hoe die gearchiveerde overeenkomst voor de consument te raadplegen is;
 13. de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 14. de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en hoe de consument deze gedragscodes elektronisch kan raadplegen; en
 15. de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Als de consument het aanbod elektronisch heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer elektronisch de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de overeenkomst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Als de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Als de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen van of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Als de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zo’n manier dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  • de voorwaarden waaronder en de manier waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  • de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst als de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Als hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier (zie bijlage 1) of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te kunnen bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Als de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

 

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de redelijke en duidelijke instructies die door de ondernemer verstrekt zijn bij het aanbod van het product of bij de levering daarvan.

 

Producten mogen geretourneerd worden naar:

Drukkerij AMV
t.a.v. Weet Magazine
Kauwenhove 5
6741 PW Lunteren

 

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. De hoogte van die kosten hangt af van het aantal en gewicht van de retour te sturen producten, maar zal naar verwachting in de praktijk maximaal € 10 bedragen.
 2. Als de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt. Dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

 

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:
  1. alle tijdschriftexemplaren van Weet Magazine die via de webshop of via e-mail (dus buiten een abonnement om) zijn aangeschaft. Voor de overige producten van Weet B.V. (dvd’s, scheurkalenders, etc.) geldt het herroepingsrecht wel.
  2. zakelijke klanten.

 

Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan als zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan als de ondernemer dit bedongen heeft en:
 5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De prijzen van de aangeboden producten op onze website zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.
 8. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten aanvaarden we geen aansprakelijkheid. Bij druk – en zetfouten zijn we niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

 1. Weet B.V. staat er voor in dat de aangeboden producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de specificaties die in het aanbod vermeld staan, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid, en aan de wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften die gelden op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst.
 2. Als een product verkeerd geleverd is of gebreken vertoont, moet je dat binnen 2 maanden schriftelijk aan Weet ons laten weten. Stuur de producten indien mogelijk terug in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 3. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 4. De garantie geldt niet als:
  1. de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd of bewerkt, of door derden heeft laten repareren of bewerken;
  2. de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of op een andere manier onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer;
  3. de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van wat hierover in lid 4 van dit artikel staat, zullen we geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij de consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Als de bezorging vertraging ondervindt, of als een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Als levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke manier worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 – Betaling

 1. Weet B.V. verstuurt bestellingen van consumenten pas na ontvangst van betaling. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, kan in overleg ook achteraf betaald worden, maximaal 30 dagen na levering van de dienst.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 13 – Klachten

 1. Als een consument klachten heeft over een of meer bestelden producten of diensten, kan de consument dat aan de ondernemer laten weten via e-mail, telefoon of een ander communicatiemiddel
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer.
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Als een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Artikel 14 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook als de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zo’n manier dat deze door de consument  op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

 

Modelformulier voor herroeping

Het modelformulier voor herroeping van een bestelling staat in de pdf-versie van onze Algemene Voorwaarden. Die kun je hier downloaden.