Skip to main content

Ron Wyatt, een Amerikaanse christen, claimde tijdens zijn leven een groot aantal vondsten te hebben gedaan die de betrouwbaarheid van de Bijbel bevestigen. Zo wees hij de plaats van de doortocht van het volk Israël door de Schelfzee aan. Veel van zijn claims zijn discutabel, andere weer niet. Weet Magazine toetste zijn bevindingen en presenteert resultaten daarvan in het decembernummer. Welke vondsten hebben sterke papieren?

Wyatt was één van de onderzoekers die de locatie van de Schelfzee en de berg van de wetgeving, de Sinaï, aanwees. Andere deskundigen (waaronder Colin Humphreys) komen echter op andere locaties uit, en hebben daarvoor ook weer hun verklaringen. Toch heeft Ron Wyatt in dit opzicht de sterkste papieren, zo analyseert de redactie van Weet Magazine.

Suez of Akaba?
Israël trok, zoals beschreven in Exodus, door de Schelfzee. Het water spleet zodat het volk over de zeebodem naar de overkant kon. Vaak neemt men aan dat het hier ging om de huidige Golf van Suez. Deze ligt ten westen van het Sinaï-schiereiland (in het uiterste oosten van Egypte). Verondersteld wordt dat de berg Sinaï dan in het zuiden van dat schiereiland ligt. Dat wil niet zeggen dat het ook inderdaad de Sinaï is. Zo werd deze berg pas in de derde eeuw door christelijke monniken en in de vierde eeuw door keizerin Helena zo genoemd…

Inmiddels zijn er meer dan tien bergen gevonden die aangewezen worden als de berg Sinaï. Daardoor is het lastig om op basis van de ligging van deze berg de plaats van de doortocht te bepalen. Ron Wyatt neemt een heel ander uitgangspunt. Hij neemt aan dat de doortocht plaatsvond door de Golf van Akaba. Deze zee ligt juist ten oosten van het Sinaï-schiereiland (in plaats van de westelijk gelegen Golf van Suez).

Er zijn heel wat redenen om aan te nemen dat de Golf van Akaba inderdaad de Schelfzee is. Gegevens uit Exodus geven daar aanwijzingen voor en die worden in het artikel besproken.

Nuweiba
Als de Golf van Akaba de Schelfzee is, waar precies zou het volk er dan doorheen zijn gegaan? In Exodus 14 vers 2 schrijft Mozes over Pi-Hachiroth: ‘Spreek tot de kinderen Israëls, dat zij wederkeren, en zich legeren voor Pi-Hachiroth, tussen Migdol en tussen de zee, voor Baäl-zefon; daar tegenover zult gij u legeren aan de zee.’

Het lexicon (wetenschappelijke woordenboek) van Strong geeft hiervoor de betekenis ‘mouth of the gorges’. Dat betekent letterlijk ‘mond van de kloven’; vrijer vertaald ‘uitmonding van de kloof’. Welke kloof zou dat zijn? Waar kon Israël vóór de Golf van Akaba een kamp opslaan? Volgens Wyatt is er maar één plek die aan alle voorwaarden voldoet: dat is het brede strand bij de badplaats Nuweiba (circa 12 km2). Daar mondt de Watir-kloof uit, de uitmonding van een intussen drooggevallen rivierdal.

In Weet Magazine wordt onderstreept dat het jammer is dat Wyatt bij de ontdekking van Nuweiba de zaken naar zijn hand wilde zetten. Hij spreekt namelijk in zijn verslag over een ondiepte van 300 meter in de Golf van Akaba, ter hoogte van Nuweiba. Die ondiepte is er niet. Ook is het volgens de redactie niet nodig om die ondiepte te verzinnen. De diepte is er zodanig dat, als de zee droog zou vallen, er een breed pad ontstaat met een helling van gemiddeld 5 graden. Tegen zo’n helling kun je met gemak op lopen.

Met de naam Nuweiba is overigens iets eigenaardigs aan de hand. Het is een verkorte naam, zoals je Den Haag zegt als je ’s-Gravenhage bedoelt. De volledige naam waar Nuweiba naar verwijst luidt: Nuwayba’ al Muzayyinah. Dat wil zoveel zeggen als: wateren van Mozes, die zich openen. Dat is toch wel heel erg opmerkelijk. Aan de andere kant moet je wel kritisch blijven. In het Midden-Oosten hebben allerlei plaatsen namen die naar Bijbelse personen verwijzen.

Migdol
Alles in lijn brengend met de Bijbel is het mogelijk dat Israël door de Watir-kloof op het Nuweiba-strand is aangekomen en zich legerde vóór Pi-Hachiroth (de monding van de kloof), tussen Migdol en de zee. Maar wat is Migdol dan? Volgens het lexicon van Strong betekent Migdol waarschijnlijk ‘toren’. Wellicht had Egypte wachttorens langs de zee en andere plekken gezet. Farao vernam immers waar het volk zich ophield toen hij het alsnog wilde achtervolgen!

In het decembernummer van Weet Magazine wordt uitgebreider ingegaan op Wyatts argumentatie. Daarbij komen ook andere claims aan de orde, zoals de vondst van de berg Sinaï en Refidim, de plaats waar water uit de rots kwam toen Mozes erop sloeg.

Wil je niks missen van Weet Magazine? Neem dan een abonnement en ontvang elke twee maanden de nieuwste Weet!