Skip to main content

Zelfs als je van mening bent dat de Bijbel geen heilig boek is en het beschouwt als normaal historisch bronmateriaal, zijn er overtuigende redenen om aan te nemen dat de opstanding van Jezus écht was! Weet Magazine somt die redenen op in het aprilnummer.

Om te beginnen zijn de evangeliën naar alle standaarden uitstekende historische bronnen. Zo zijn ze geschreven binnen één generatie na Jezus, door ooggetuigen (Mattheüs en Johannes) of mensen die direct met ooggetuigen in contact hebben gestaan (Marcus en Lukas). De evangeliën staan stampvol feiten die gestaafd zijn via historisch en archeologisch onderzoek: van personen en rangen, tot plaatsnamen, tot specifieke bouwwerken. De aannemelijkheid van de opstanding kan zichtbaar worden gemaakt door neutrale (niet religieuze) feiten via historisch onderzoek te controleren (stap 1). En door het zoeken naar de beste verklaring voor die feiten (stap2). In dit bericht geven we een samenvatting van het door Weet Magazine uitgevoerde onderzoek.

Echt gekruisigd?

Niet alleen de schrijvers van de evangeliën en Paulus melden dit, ook Romeinse (Tacitus) en Joodse historici (Josephus). Kruisiging was niet alleen uiterst pijnlijk. Het was vooral ook een extreem vernederende manier om te sterven. Het is daarom vrijwel uitgesloten dat eerste-eeuwse Joden verzonnen dat hun Leider op deze smadelijke wijze om het leven was gebracht.

Echt leeg?

De evangeliën melden dat vrouwen het lege graf ontdekten. Dat is opmerkelijk. In die tijd hechtte men maar weinig waarde aan het getuigenis van vrouwen. Dit pleit voor het feit dat het graf echt leeg was. Als christenen dit verzonnen hadden, zouden ze zeker gezegd hebben dat mannelijke discipelen het lege graf als eersten ontdekten.
Iets anders wat het lege graf aannemelijk maakt, is dat Mattheüs meldt dat de Joden die niet in Jezus geloofden, zeiden dat de discipelen het lichaam uit het graf hadden gestolen. Waarom zouden de Joden die verklaring voor het lege graf nodig hebben als het graf niet echt leeg was?

Echt opgestaan?

Niet alleen in de evangeliën is Jezus’ opstanding beschreven. In zijn eerste brief aan de Korinthiërs noemt Paulus heel wat personen die Jezus hebben gezien, waaronder een groep van maar liefst vijfhonderd (!) mensen. Dit schrijft Paulus nog geen 25 jaar na de kruisiging, en hij zegt er expliciet bij dat de meesten van hen nog in leven zijn. Het viel toen dus te controleren. Het is dan ook onwaarschijnlijk dat Paulus hier bluft.
Ook de getrouwheid waarmee Jezus’ discipelen zich inzetten voor de verspreiding van het Evangelie (ze werden vervolgd en zelfs gedood) duidt erop dat ze zeker wisten dat Jezus was opgestaan. Als dat niet klopte, waarom zouden ze dan het opstandingsverhaal zo hardnekkig hebben volgehouden tot de doodstraf er op volgde?

Tegenargumenten

Natuurlijk moet er kritisch worden gekeken naar de tegenargumenten. De bewering dat de discipelen het lichaam hadden gestolen verklaart het lege graf, maar niet waarom ze ondanks de vervolging het evangelie verkondigden. Dat er geen “echte” opstandig was maar dat het ging om hallucinaties is ook niet logisch. Waarom was anders het graf leeg en hoe kan het dat zoveel mensen dezelfde hallucinatie hadden? De laatste verklaring is dat Jezus Zijn kruising heeft overleefd. Dit is de zwakste van alle pogingen de opstanding te ontkennen. Ten eerste waren Romeinse soldaten goed getraind om een levende van een dode te onderscheiden. Bovendien zal iemand die van het kruis af wordt gehaald zonder medische verzorging snel sterven.

De beste verklaring is dat God Jezus uit de dood heeft opgewekt. Alle genoemde feiten kunnen op deze manier correct worden verklaard. Bovendien past deze verklaring in de cultureel religieuze context: in oudtestamentische profetieën werd al voorspeld dat er een Messias zou komen die moest sterven, maar alsnog over de wereld zal heersen. En dat vereist een opstanding (Dan. 9:26, Jes. 11:1- 10, 52:13-53:12, Zach. 9:9-10). Het belangrijkste bezwaar tegen deze verklaring is dat het een bovennatuurlijke is. Voor veel mensen is dat een reden om – ondanks alles – tóch een andere verklaring te zoeken…

Meer lezen? Neem dan een abonnement en ontvang elke twee maanden de nieuwste Weet!